สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ และชมรม อสม. ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ และชมรม อสม. ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในการปฏิบัติตนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร มีวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัย และมีความรู้ในการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย