สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหสวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหสวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือตนเอง การทำงานเป็นหมู่คณะ การกล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมรอบกองไฟ ได้รับเกียตริจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน เป็นประธานในกิจกรรม