โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอคืนค่าอาหารสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และค่าค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ จึงมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอคืนค่าอาหารสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และค่าค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 และ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงอาหารประถมศึกษา และผู้ปกครองต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับเงินด้วยค่ะหมายเหตุ หากไม่สามารถรับเงินได้ในวันและเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อรับได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564