สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเปิดโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด – 19 และทำให้เกิดประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างสูงสุด จึงได้สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน และกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ทำแบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนคลิงลิ้งค์👇👇

https://forms.gle/qa5Ktdi6VUe4pK2y5

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกลิ้งค์ข้างล่าง 👇👇

http://satit.lru.ac.th/th/