โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ระดับมัธยมศึกษา

ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Guild Loei โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2
นายภาสกร ดอนมูล
นางสาวชวัลรัตน์ ชัยเนตร
นางสาวปุณณภา ศรีเครือดง
นางสาวจิดาภา สุวิตธรรม
นางสาวสุภามาศ จันทะบูรณ์
นางสาวโสภิตรา วงค์บาง

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เที่ยวเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1
นายสิริไพบูลย์ ธนทวี
นายสิทธิโชค ชื่นกลิ่น
นางสาวกัลยรัตน์ ดุงแก้ว
นางสาวอารยา วรรณสาร