สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้

🌀วิชา คณิตศาสตร์

1. เด็กชายปุณณภพ แสนสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. เด็กชายพิรชัช ปัญญาใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3. เด็กชายปัณณทัต สุทธิสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา นันทะศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

🌀วิชา วิทยาศาสตร์

1. เด็กชายพิรชัช ปัญญาใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3