โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ใน”โครงการออกกำลังกายกันเถอะ”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นบริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ใน”โครงการออกกำลังกายกันเถอะ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง ส่งเสริมกระบวนการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย และนักเรียนสามารถออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิภาส สุวรรณพัฒน์ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับชั้นบริบาล ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย