สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
เวลา 13.00 -16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางจีรนันท์ เลขตะระโก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพชรเจริญ เป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย