สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอบรมนอกสถานที่การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Than Tham Farm & Cafe FarmStay & Workshop)

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูศัสยมน สุวรรณสนธิ์ คุณครูสุนิษา คำสิงห์ คุณครูยุพิณ ผ่องสนาม และคุณครูศรฤดี จันทร์สว่าง ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอบรมนอกสถานที่การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Than Tham Farm & Cafe FarmStay & Workshop)
โดยมีฐานกิจกรรม ดังนี้ 1. ฐานทำพิซซ่าด้วยตนเอง 2. ฐานผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ และกิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ทักษะการทำอาหาร และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ณ ไร่ธารธรรม ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร จังหวัดเลย