สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565