สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ “ค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ “ค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ “
โดยมีฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานทำอะไรให้ปลอดภัย ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานรู้เขารู้เรา ฐานเรียนรู้เรื่องQQR ฐานระบบสืบพันธุ์ ฐานการแพทย์และป้องกันโรค เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ว่าที่เรือโทชวิศ วงษ์เขียว และ อาจารย์กำไลทิพย์ ปิยะพิทยานันท์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย