สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรม “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คุณครูศศิกาญจน์ พรหมโคตร นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรม “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูศศิกาญจน์ พรหมโคตร

ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการปลูก ได้ลงมือปฏิบัติปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเอง และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยากร ณ อาคารปฏิบัติการทางการเกษตรศาสตร์ ตึก 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย