สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ “โครงงานภาษาไทย” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณครูจีรวรรณ มุลาลินน์ จัดโครงการ “โครงงานภาษาไทย” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงาน และได้พัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน อาจารย์ศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย