สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ และคุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

เพื่อติดตามผลงานการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการนี้ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนในท้องถิ่น

ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการโดดเด่นของคณะครุศาสตร์ นำเสนอโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ และคุณครูอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี คุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้พัฒนาผลงาน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย