สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน” เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสร้าจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย