สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย