สร้างความรู้สู่ความสุข คณะครูและครูพี่เลี้ยงฝ่ายอนุบาล มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

คณะครูและครูพี่เลี้ย

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 จึงพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยร

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำเนิดเพชร มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more