สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read More
Category sliderข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 28 ธันว

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน safety zone in school ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พร้อมเปิดทำการ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On – Site ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ การเฝ้าระวังติดตาม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมโดยผ่าน program google meet ร่วมกับผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาค

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอเชิญผู้ปกครองนักเร

Read More
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันจัดทำฉากกั้นพลาสติก เพื่อเว้นระยะห่างและป้องกันละอองฝอยจากการไอ การจาม และการพูดคุย สำหรับโต๊ะทำงานและโรงอาหาร รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ Face shield เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ มาทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม

Read More