สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไม่มีหมวดหมู่

“SUMMER CAMP 2024” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “SUMMER CAMP 2024” ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ลดการอยู่หน้าจอโทรศัพท์ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความพร้อมและพัฒนาการที่สมวัยต่อไป