สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับอนุบาลข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียนระดับบริบาล – อนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมกล่าวโอวาทแก่นักเรียน

ซึ่งเป็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย