สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างประสบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1