นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมแสดงทักษะทางด้านดนตรี ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2563

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมแสดงทักษะทางด้านดนตรี ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2563 ภาพบรรยากาศ