ประกาศผลรางวัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)” ระหว่างวันที่ 19-22 และ 25 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บรรยากาศภายในกิจกรรม

ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปีจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคเลย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนวรราชวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนนาอ้อวิทยาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup และผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Pitching Idea” แผนธุรกิจ Startup ในวันที่ 25 เมษายน 2565 มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังประกาศแนบท้าย

รายชื่อนักเรียน พร้อมรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ภาชนะกินได้ จากวิทยาลัยเทคนิคเลย
นางสาวสุชานันท์ กุณวงษ์
นางสาวนิศารัตน์ ไชยชิน
นางสาวสุพัตตรา ธรรมดา
นางสาวพรพรหม ยามดี
นางสาวรัศมีดาว เดชบุรมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม มาเลย จาก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นางสาวธนพร สายคำตั้ง
นางสาวพัชราภา ลุนะหา
นางสาวพรชนะกาญน์ สิทธิ
นางสาวนภัสรา ผิวสวัสดิ์
นางสาวอุมาพร พรมสุปัส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เที่ยวบ่ จากโรงเรียนเลยพิทยาคม
นายศิรภัส อินทรจันทร์
นายสุวรรณชัย นิลหงส์
นายวรพัฒน์ สามารถ
นายนราพงษ์ เพชรล้ำ

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม love Drive จาก โรงเรียนวรราชวิทยา 1
นางสาวกัลยา คำไล้
นางสาวกัญญ์วรา กิติศรีวรพันธุ์
นางสาวอินทิรา กลมเกลียว
นายธนวัช ชีวะกุล

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Guild Loei โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2
นายภาสกร ดอนมูล
นางสาวชวัลรัตน์ ชัยเนตร
นางสาวปุณณภา ศรีเครือดง
นางสาวจิดาภา สุวิตธรรม
นางสาวสุภามาศ จันทะบูรณ์
นางสาวโสภิตรา วงค์บาง

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Charm โรงเรียนศรีสงคราม 1
นางสาวปฏิพร ขจรมณี
นางสาวจิดาภา กันตวิรุฒ
นายโชคอนันต์ ศรีนวนจันทร์
นายพสิษฐ์ ทองคำ

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Bus for Fin โรงเรียนวรราชวิทยา 2
นายยศรชต นวนกระโทก
นายณภธีร์ เจริญหมื่น
นายสุริยาวุธ สีทาดี
นายธนพนธ์ สมมุติ
นางสาวนฐพร นาคบุตรศรี

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เที่ยวเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1
นายสิริไพบูลย์ ธนทวี
นายสิทธิโชค ชื่นกลิ่น
นางสาวกัลยรัตน์ ดุงแก้ว
นางสาวอารยา วรรณสาร

ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ >>>>คลิก<<<<<

ประกาศแนบ >>>>คลิก<<<<