ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัปดาห์ปลอดการบ้าน ลดความเคลียดจากการเรียนออนไลน์

#ประกาศ แจ้งสัปดาห์ปลอดการบ้าน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อให้นักเรียนลดความตึงเครียดจากการเรียนออนไลน และให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางงานเพิ่มเติมจากเดิม เท่าที่จะทำได้อย่างเต็มความสามารถ หากนักเรียนประสบปัญหาในการเรียน ขอให้แจ้งครูที่ปรึกษา หรือครูประจำวิชาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียนแก่นักเรียนอย่างเข้าใจกัน #เราจะไม่ทิ้งกัน #สาธิตเลย