สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นบริบาล    อนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

 

ใบสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2565