ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย