สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมระดับประถมศึกษากิจกรรมระดับมัธยมศึกษากิจกรรมระดับอนุบาลข่าวบริการวิชาการข่าวประกวดแข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่ง และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน และขอบคุณชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลายัราชภัฏเลยที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่าปีนี้เป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้การสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปี 2565 ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยี ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ในระดับปฐมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมครูและนักเรียนรับประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมแข่งขัน

ปีนี้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน 10 โรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ร่วมการแข่งขัน 10 รายการ การศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมแข่งขันทุกระดับชั้นรวม 183 รายการ

ได้รับความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 5 คณะ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และครูในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ดูข้อมูลรูปภาพเพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขันแต่างๆ ได้ที่ >>

https://drive.google.com/drive/folders/1-H0Ew8C0XlyWGFueoduFdbgU0UkhFvit