สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตราชภัฏ และฝ่ายวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย