โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน safety zone in school ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พร้อมเปิดทำการ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On – Site ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ การเฝ้าระวังติดตาม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมโดยผ่าน program google meet ร่วมกับผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาค

Read more

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอเชิญผู้ปกครองนักเร

Read more

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันจัดทำฉากกั้นพลาสติก เพื่อเว้นระยะห่างและป้องกันละอองฝอยจากการไอ การจาม และการพูดคุย สำหรับโต๊ะทำงานและโรงอาหาร รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ Face shield เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุ

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอความร่วมมือนักเรียนนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more