ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมโดยผ่าน program google meet ร่วมกับผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาค

Read more

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอเชิญผู้ปกครองนักเร

Read more

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกันจัดทำฉากกั้นพลาสติก เพื่อเว้นระยะห่างและป้องกันละอองฝอยจากการไอ การจาม และการพูดคุย สำหรับโต๊ะทำงานและโรงอาหาร รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และ Face shield เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุ

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอความร่วมมือนักเรียนนำของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอคืนค่าอาหารสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และค่าค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์กา

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัปดาห์ปลอดการบ้าน ลดความเคลียดจากการเรียนออนไลน์

#ประกาศ แจ้งสัปดาห์ป

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 จึงพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more