โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมนักศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ระยะต้นน้ำ

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภ

Read more

ประกาศผลรางวัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ลด ละ เลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันอังคารที่ 28 ธันว

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน safety zone in school ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พร้อมเปิดทำการ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On – Site ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ การเฝ้าระวังติดตาม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมโดยผ่าน program google meet ร่วมกับผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาค

Read more