คุณครูวีระพงษ์ พลซา นายวิชญพัฒน์ ศิริภาษณ์ และนายสงกรานต์ จองปันต๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พาเพลิน

วันพุธที่ 28 กันยายน

Read more

คุณครูณิชานันท์ สิทธิคำ และคุณครูอิทธิกร โสมาศรี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ “Satit English Camp ครั้งที่ 1” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง เป็นวิทยากร

วันอังคารที่ 27 กันย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

วันพุธที่ 28 กันยายน

Read more

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกการเล่นดนตรีไทย โดยมีอาจารย์ประจำสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ฝึกสอน

นักเรียนระดับชั้นมัธ

Read more

คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูนิตยา ไตรรัตน์ คุณครูสุนิษา คำสิงห์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 14 สิง

Read more

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร วิชัย พัวรุ่งโ

Read more

คุณครูวีระพงษ์ พลซา ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

วันอาทิตย์ที่ 24 กรก

Read more

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐฏกาญจน์ อนันทราวันและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎ

Read more