สร้างความรู้สู่ความสุข คณะครูและครูพี่เลี้ยงฝ่ายอนุบาล มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

คณะครูและครูพี่เลี้ย

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัปดาห์ปลอดการบ้าน ลดความเคลียดจากการเรียนออนไลน์

#ประกาศ แจ้งสัปดาห์ป

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงโควิด-19 จึงพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งมอบอาหารจำนวน 100 กล่อง และเงาะ 20 กิโลกรัม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองเลย

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิง

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more