ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อ

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมนักศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ระยะต้นน้ำ

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภ

Read more

กิจกรรมต้อนรับวันเปิดเทอม วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมต้อนรับวันเปิ

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักเรียนใหม่หลักสูตร 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) รอบที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565

Read more