ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดงาน Open house เปิดบ้านสาธิต เผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม

Read more

คุณครูธนภร จันทร์สี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณครูสลิละ ปกรณ์ชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณครูธีรยุทธ ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หินตั้ง

นอังคารที่ 2 สิงหาคม

Read more

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐฏกาญจน์ อนันทราวันและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎ

Read more

คุณปรีชา ศรีวิไลลักษณ์ ผู้มีอุปการคุณ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 34 ทุน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรก

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อ

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more