ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักเรียนใหม่หลักสูตร 3 ภาษา Trilingual Program (TLP) รอบที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศผลรางวัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม ค่ายบ่มเพาะเยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้าน 3 ภาษา หลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา Trilingual Program (TLP)” โดยได้รับเกียรติจากท่านชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน

วันจันทร์ที่ 28 มีนา

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนสาธิตม

Read more

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more